Bahasa Malaysia | English

Nama Skim Skim Jaminan Modal Kerja – StartUp (“SJMK-StartUp”)
Objektif Untuk membantu syarikat-syarikat Permulaan (Startup) Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) dalam semua sektor untuk mendapat akses kepada pembiayaan daripada Institusi-Institusi Kewangan
Had Skim RM200 juta
Kelayakan
 • Syarikat-syarikat permulaan PKS daripada semua sektor mempunyai perniagaan berdaya maju, dan telah beroperasi antara 6 bulan hingga 2 tahun
 • Didaftarkan di bawah:
  • Akta Perniagaan 1956
  • Akta Syarikat 1965 atau 2016
  • Akta Perkongsian Liability Terhad 2012
  • Pihak berkuasa atau pejabat daerah di Sabah dan Sarawak
  • Badan Berkanun yang menyediakan perkhidmatan profesional
 • Sekurang-kurangnya 51% saham dipegang oleh warganegara Malaysia
 • Lawatan tapak mandatori akan dijalankan oleh Institusi-Institusi Kewangan yang terlibat sebelum kelulusan kemudahan-kemudahan diberikan
Tujuan Pembiayaan Kemudahan ini boleh digunakan untuk Modal Kerja (working capital) dan Perbelanjaan Modal (CAPEX) sahaja dan tidak boleh diguna pakai sebagai pembiayaan semula (refinancing) pembiayaan-pembiayaan sedia ada yang diberi oleh Institusi-Institusi Kewangan yang terlibat yang sama atau lain.

Institusi-Institusi Kewangan yang terlibat bersama-sama SJPP akan bertanggungjawab untuk menentukan ketulenan pelanggan berdasarkan dasar penilaian kredit dan prosedur masing-masing.
Jaminan Perlindungan Jaminan 70% oleh Kerajaan Malaysia ke atas jumlah pembiayaan (termasuk pokok dan faedah/ keuntungan) yang diperolehi daripada Institusi-Institusi Kewangan yang terlibat
Yuran Jaminan 0.75% setahun yang perlu dibayar terlebih dahulu (payable upfront)
Had Pembiayaan Minimum: RM50,000.00 sahaja
Maksimum: RM500,000.00 sahaja
Tempoh Jaminan Selama 17 tahun atau sehingga 31 Disember 2035, yang mana lebih awal
Kadar Faedah / Keuntungan Ditentukan oleh Institusi-Institusi Kewangan yang terlibat
Jenis Pembiayaan Pinjaman / Pembiayaan Bertempoh, Kemudahan Overdraf / Aliran Tunai Perniagaan-I, Pembiayaan Perdagangan dan Kad Komersial
Institusi Kewangan Yang Terlibat Terbuka kepada semua Bank Komersil, Bank Islam dan Institusi Pembangunan Kewangan yang tertakluk di bawah bidang kuasa Bank Negara Malaysia
Sumber Dana Daripada Institusi-Institusi Kewangan yang terlibat
Ketersediaan / Tempoh Permohonan Jaminan Dibuka dari 1 Januari 2017 dan selepas penggunaan penuh had Skim sehingga Ringgit Malaysia Dua Ratus Juta (RM200 Juta) sahaja atau sehingga tamat tempoh Jaminan pada 31 Disember 2035, yang mana lebih awal