Bahasa Malaysia | English

i.  Syarikat Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) berorientasi eksport (sekurang-kurangnya 50% dari perolehan adalah untuk eksport) dimana pembiayaan perniagaan di bawah skim jaminan kerajaan yang dikendalikan oleh SJPP.

*Garis panduan bagi definisi baharu PKS yang dikeluarkan oleh SME Corp Malaysia dan disahkan oleh Majlis Pembangunan PKS Kebangsaan dimana untuk semua sektor dengan definisi yang berikut:
  • Jualan tidak melebihi RM20 juta atau mempunyai pekerja sepenuh masa dari 30 kepada tidak melebihi 75 pekerja bagi sektor perkhidmatan dan lain-lain sektor
  • Jualan dari RM15 juta kepada tidak melebihi RM50 juta atau mempunyai pekerja sepenuh masa daripada 75 kepada tidak melebihi 200 pekerja untuk sektor pembuatan
ii. Diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965 dan / atau Akta Syarikat 2016.
iii. Sekurang-kurangnya 51% saham dipegang oleh warganegara Malaysia untuk sepanjang tempoh jaminan.
iv. Jumlah ekuiti pegangan saham tidak melebihi RM20 juta berdasarkan laporan kewangan beraudit selewat-lewatnya 18 bulan dari tarikh permohonan pembiayaan.