Bahasa Malaysia | English

Nama Pembiayaan 2 peratus Rebat Kadar Faedah/Keuntungan untuk pembiayaan dibawah skim-skim Skim Jaminan Sektor Perkhidmatan (“SJSP”), Skim Jaminan Modal Kerja – Lanjutan (“SJMK-L”), Skim Jaminan Modal Kerja – StartUp (“SJMK-SU”), Skim Jaminan Proses Automasi ("SJPA") dan Skim Jaminan Harta Intelek ("SJHI")
Objektif Memberi bantuan kewangan kepada PKS yang layak terlibat di dalam aktiviti eksport sahaja di mana kerajaan Malaysia telah bersetuju untuk membayar 2% rebat kadar faedah/keuntungan yang dikenakan ke atas pembiayaan yang diberi oleh institusi kewangan yang menyertai skim-skim.
Had Rebat keseluruhan Rebat dihadkan kepada jumlah pembiayaan terkumpul RM 1 bilion untuk tempoh lima tahun
Kelayakan Syarikat-syarikat PKS berorientasi eksport (sekurang-kurangnya 50% dari perolehan adalah untuk eksport) dan diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965 dan/atau Akta Syarikat 2016 dengan sekurang-kurangnya 51% saham dipegang oleh warganegara Malaysia dan pemegang saham dana di bawah RM20.0 juta, pemilikan tunggal dan perkongsian.
Tempoh Kelayakan Rebat Kadar Faedah/Keuntungan
  • Untuk 5 tahun daripada tarikh pembayaran pertama atau sehingga kemudahan pembiayaan dibayar dengan sepenuhnya / ditamatkan / pembiayaan ditamatkan disebabkan oleh tiada penggunaan pembiayaan, yang mana lebih dahulu.
  • PKS boleh mendapatkan pembiayaan bagi suatu tempoh melebihi 5 tahun, Walau bagaimanapun tiada bayaran rebet 2% akan dibayar selepas tarikh luput 5 tahun pembiayaan.
  • Pembiayaan pinjaman tidak berbayar tidak akan layak mendapat rebet 2%. Walau bagaimanapun, rebet 2% akan dikembalikan pada bulan semasa penyusunan/pembayaran semula pembiayaan.
Pengecualian cukai Rebat kadar faedah/keuntungan disediakan adalah dikecualikan daripada cukai.
Institusi Kewangan Terbuka kepada semua bank-bank komersil, bank-bank islam dan institusi-institusi pembangunan kewangan yang tertakluk di bawah bidang kuasa Bank Negara Malaysia yang menyertai skim-skim SJSP, SJMK-L, SJMK-SU, SJPA dan SJHI
Kaedah bayaran balik rebat Institusi kewangan yang menyertai skim-skim akan mengemukakan permohonan pembayaran balik rebat secara bulanan kepada SJPP untuk tujuan pembayaran
Tempoh Pembayaran Pembayaran dibuka bagi tempoh lima (5) tahun bermula dari 1 Jun 2017 atau sehingga had rebat keseluruhan habis digunakan, yang mana lebih awal