Terma-terma - 2% Rebat Kadar Faedah/ Keuntungan
Image
 • Nama Insentif:
  2 peratus Rebat Kadar Faedah/ Keuntungan untuk pembiayaan dibawah Skim Jaminan Modal Kerja (SJMK), Skim Jaminan Modal Kerja – Start Up (SJMK-SU), Skim Jaminan Modal Kerja – Bumiputera (SJMK-B), Skim Jaminan Modal Kerja – Eksport (SJMK-X), Skim Jaminan Modal Kerja – Wanita (SJMK-W), Skim Jaminan Automasi dan Digital (SJAD) dan Skim Jaminan Kerajaan PRIHATIN (GGS Prihatin)
 • Objektif:
  Memberi bantuan kewangan kepada syarikat-syarikat PKS yang layak dan terlibat di dalam aktiviti eksport sahaja di mana Kerajaan Malaysia telah bersetuju untuk membayar 2% rebat kadar faedah/ keuntungan yang dikenakan ke atas pembiayaan yang diberi oleh institusi-institusi kewangan yang terlibat
 • Had Rebat keseluruhan:
  Rebat dihadkan kepada jumlah pembiayaan terkumpul RM 1 bilion untuk tempoh 5 tahun
 • Kelayakan:
  Syarikat-syarikat PKS* yang:
  • Berorientasikan eksport (sekurang-kurangnya 50% dari perolehan adalah untuk eksport)
  • Diperbadankan di bawah:
   1. Akta Perniagaan 1956;
   2. Akta Syarikat 1965 dan/ atau Akta Syarikat 2016;
   3. Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012;
   4. Pihak Berkuasa atau Pejabat Daerah di Sabah dan Sarawak; atau
   5. Badan Berkanun bagi pembekal perkhidmatan professional;
  • Dan sekurang-kurangnya 51% saham dipegang oleh warganegara Malaysia
  *Rujukan kepada garis panduan bagi definisi PKS yang dikeluarkan oleh SME Corp Malaysia dan disahkan oleh Majlis Pembangunan PKS Kebangsaan
 • Tempoh Kelayakan Rebat Kadar Faedah/ Keuntungan:
  • Untuk 5 tahun daripada tarikh pembayaran pertama atau sehingga kemudahan pembiayaan dibayar dengan sepenuhnya/ ditamatkan/ pembiayaan ditamatkan disebabkan oleh tiada penggunaan pembiayaan, yang mana lebih dahulu
  • PKS boleh mendapatkan pembiayaan bagi suatu tempoh melebihi 5 tahun, Walau bagaimanapun tiada bayaran rebat 2% akan dibayar selepas tarikh luput 5 tahun pembiayaan
  • Pembiayaan pinjaman tidak berbayar tidak akan layak mendapat rebat 2%. Walau bagaimanapun, rebat 2% akan dikembalikan pada bulan semasa penyusunan/ pembayaran semula pembiayaan
 • Pengecualian cukai:
  Rebat kadar faedah/ keuntungan disediakan adalah dikecualikan daripada cukai
 • Institusi-institusi kewangan terlibat:
  Terbuka kepada semua bank-bank komersil, bank-bank islam dan institusi-institusi pembangunan kewangan yang tertakluk di bawah bidang kuasa Bank Negara Malaysia yang menyertai skim-skim SJMK, SJMK-SU, SJMK-B, SJMK-X, SJMK-W, SJAD dan GGS Prihatin
 • Kaedah bayaran balik rebat:
  Institusi-institusi kewangan yang terlibat akan mengemukakan permohonan pembayaran balik rebat secara bulanan kepada SJPP untuk tujuan pembayaran
 • Tempoh Pembayaran:
  Pembayaran dibuka bagi tempoh lima (5) tahun bermula dari 1 Jun 2017 atau sehingga had rebat keseluruhan habis digunakan, yang mana lebih awal