Skim Jaminan Modal Kerja - Lanjutan (SJMK-L)
Image
 • Nama Skim:
  Skim Jaminan Modal Kerja – Lanjutan (SJMK-L)
 • Objektif:
  Untuk membantu syarikat-syarikat Perusahaan Kecil dan Sederhana (“PKS”) dalam semua sektor untuk mendapat akses kepada pembiayaan daripada Institusi-Institusi Kewangan yang terlibat
 • Had Skim:
  RM7.0 bilion (dengan pengunaan Jaminan secara pusingan sehingga tamat tempoh Skim)
 • Kelayakan:
  Terbuka kepada syarikat-syarikat PKS daripada semua sektor dan diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965 dan/ atau Akta Syarikat 2016 dengan sekurang-kurangnya 51% saham dipegang oleh warganegara Malaysia dan ekuiti pemegang saham kurang daripada RM20.0 juta
 • Tujuan Pembiayaan:
  Kemudahan ini boleh digunakan untuk Modal Kerja (working capital) dan Perbelanjaan Modal (CAPEX) sahaja dan tidak boleh diguna pakai sebagai pembiayaan semula (refinancing) pembiayaan-pembiayaan sedia ada yang diberi oleh Institusi-Institusi Kewangan yang terlibat yang sama atau lain.

  Institusi-Institusi Kewangan yang terlibat bersama-sama SJPP akan bertanggungjawab untuk menentukan ketulenan pelanggan berdasarkan dasar penilaian kredit dan prosedur masing-masing
 • Jaminan Perlindungan:
  Jaminan 70% oleh Kerajaan Malaysia diatas jumlah pembiayaan (termasuk pokok dan faedah/ keuntungan) yang diperolehi daripada Institusi-Institusi Kewangan yang terlibat
 • Yuran Jaminan:
  1.0% setahun yang perlu dibayar terlebih dahulu (payable upfront)
 • Had Pembiayaan
  Minimum: RM100,000.00 sahaja
  Maksimum: RM5.0 juta sahaja
 • Tempoh Jaminan:
  Selama 13 tahun atau sehingga 31 Disember 2030, yang mana lebih awal
 • Kadar Faedah/ Keuntungan:
  Ditentukan oleh Institusi-Institusi Kewangan yang terlibat
 • Jenis Pembiayaan:
  Pinjaman/ Pembiayaan Bertempoh, Kemudahan Overdraf/ Aliran Tunai Perniagaan-i dan Pembiayaan Perdagangan
 • Institusi Kewangan Yang Terlibat:
  Terbuka kepada semua Bank Komersil, Bank Islam dan Institusi Pembangunan Kewangan yang tertakluk di bawah bidang kuasa Bank Negara Malaysia
 • Sumber Dana:
  Daripada Institusi-Institusi Kewangan yang terlibat
 • Ketersediaan/ Tempoh Permohonan Jaminan
  Dibuka dari 1 Januari 2016 dan selepas penggunaan penuh had Skim sehingga Ringgit Malaysia Tujuh Bilion (RM7.0 bilion) sahaja atau sehingga tamat tempoh Jaminan pada 31 Disember 2030, yang mana lebih awal